سپیدافزار

sepidafzar

لیبل چسبان


این شرکت تجربه کافی در زمینه ساخت دستگاههای لیبل چسبان جهت لیبل های پشت چسب دار را در سه گروه زیر دارا می باشد:

تمامی دستگاهها به صورت تمام استیل جهت کارخانجات غذایی و بهداشتی و به صورت آهنی با رنگ الکترو استاتیک قابل ساخت میباشد.

       لیبل چسبان یک طرفه


این دستگاه جهت چسبانیدن لیبل های پشت چسبدار جهت ظروفهای گرد فرم دار مستطیل و غیره طبق  سفارش میباشد.

توضیحات بیشتر

       لیبل چسبان دو طرفه


این دستگاه جهت چسبانیدن لیبل های پشت چسبدار در دو جهت ظروفهای گرد فرم دار مستطیل و غیره طبق سفارش میباشد.

 توضیحات بیشتر

        لیبل چسبان سه طرفه


این دستگاه جهت چسبانیدن لیبل های پشت چسبدار در سه جهت ظروفهای گرد فرم دار مستطیل و غیره طبق سفارش میباشد.
در محصولهایی که نیاز به لیبل در سه جهت محصول (چپ و راست و سطح روی محصول ) میباشد این دستگاه به طور همزمان این قابلیت را دارا میباشد.

 توضیحات بیشتر

          لیبل چسبان تاپ


 این دستگاه جهت چسبانیدن لیبل های پشت چسبدار سطح روی ظروفهای گرد فرم دار مستطیل و غیره طبق سفارش میباشد.

 توضیحات بیشتر